ОМЛАДИНСКИ СПОРТСКИ САВЕЗ ЗЕМУНА УПУЋУЈЕ ПОЗИВ својим члановима за достављање предлога годишњег програма у области спорта на подручју ГО Земун за 2023. годину

Омладински спортски савез Земуна упућује позив својим члановимаза достављање предлога годишњег програма у области спорта на подручју ГО Земун за 2023. годину

Надлежни територијални спортски савез је једини овлашћен да поднесе предлог свог годишњег програма и годишњих програма својих организација у области спорта са седиштем на подручју општине за остваривање потреба и интереса грађана из члана 137. став 1. тач. 1), 3), 5), 6), 8) и 16) Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16).

Сходно наведеном Омладински спортски савез Земунаупућује позив својим члановима да за 2023. годину, доставе предлог годишњих програма организација у области спорта са седиштем на подручју Градске општине Земун.

Потребе и интереси грађана у области спорта на подручју ГО Земун остварују се кроз финансирање или суфинансирање програма и пројеката за годишње програме сходно члану 2. став 1, Одлуке за тачке:

  • 1) подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом;
  • 3) организација спортских такмичења од посебног значаја за Општину;
  • 5) учешће спортских организација са територије Општине у домаћим и европским клупским такмичењима;
  • 6) физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт на општинском и градском нивоу (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
  • 8) делатност организација у области спорта са седиштем на подручју Општине које су од посебног значаја за општину;
  • 16) награде и признања за постигнуте спортске резултате и допринос развоју спорта;

Одлукe о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун („Службени лист града Београда“, број 89/17и 136/21) у даљем тексту: Одлука и Правилникa о одобравању и финансирању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун бр.06-192/2022-II/22 од 17. марта 2022. године; у даљем тексту: Правилник.

Предлоге годишњих програма организације у области спорта носиоци годишњих програма достављају Омладинском спортском савезу Земуна од 27.06. до 27.07.2022. године, поштом, на адресу Цетињска бр.22, Земун.

Предлог програма треба да буде поднет засебно за сваког носиоца програма (посебан образац за сваког носиоца програма и за сваку од области потреба и интереса грађана из члана 5. Одлуке), уз подношење збирног прегледа свих предлога носиоца програма.

Сва обавезна и пратећа документација, као и CD, морају бити достављени у запечаћеној коверти, заштићеној од оштећења која могу настати у транспорту, препорученом поштом на адресу Цетињска бр.22, Земун.

Право подношења предлога годишњег програма у области спорта имају организације у области спорта које имају регистровано седиште на подручју ГО Земун.

Спортска организација која је носилац годишњег програма мора бити члан одговарајућег надлежног националног гранског савеза преко кога се остварује потребе и интереси грађана у области спорта (члан 137. став 4. Закона о спорту).

У складу са чланом 143. став 14. Закона о спорту, предшколске установе, школе и високошколске установе имају статус организација у области спорта и могу доставити своје годишње програме преко Омладинског спортског савеза Земуна.

Предлог програма за који је пријава послата у више коверата, тј. пакета, неће бити узет у обзир.

Предња страна коверте са предлогом програма мора садржати најмање следеће податке; 1) назив „Годишњи програм којим се остварују потребе и интереси грађана у области спорта“; 2) назив подносиоца предлога; 3) адреса подносиоца предлога; 4) напомену „не отварати“.

Образац за пријављивање предлога програма доступан је на сајту ГО Земун.

Предлог програма и документација која се уз предлог подноси

Уз предлог програма поред документације наведене у прилогу који је саставни део (Део 4) Обрасца 1- Апликационог формулара за годишње програме, потребно је доставити пропратно писмо у коме су наведене основне информације о организацији и предложеном програму (назив носиоца програма и назив програма, временско трајање, финансијски износ тражених средстава, област спорта из члана 4. Одлуке) које је потписало лице овлашћено за заступање организације, као и писану изјаву лица овлашћеног за заступање предлагача, односно носиоца програма да није у поступку ликвидације, стечаја и под привременом забраном обављања делатности; да нема блокаду пословног рачуна у тренутку закључења уговора о реализацији програма и пребацивања (уплате) буџетских средстава на пословни рачун, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања и да није у последње две године правноснажном одлуком кажњен за прекршај или привредни преступ у вези са његовом делатношћу.

Уговарање

Са подносиоцем одобреног програма, у складу са Законом, ГО Земун закључује уговор о реализовању програма. Ако се носилац одобреног програма не одазове позиву за закључење уговора у року од 8 дана од дана пријема позива, сагласно Закону, сматраће се да је одустао од предлога програма.
Ако су носиоцу програма за реализацију одобреног програма додељена мања средства од средстава наведених у финансијском плану програма, носилац програма је обавезан да пре закључења уговора о реализовању програма усклади финансијски план програма и план реализације програмских активности са висином додељених средстава и одобреним активностима на реализацији програма, и да достави ГО Земун, односно измену предложеног програма усаглашену са висином одобрених средстава као и Бланкосоломеницу (регистровану у регистру меница уз картон депонованих потписа и меничним овлашћењем).

Носилац програма се обавезује да у року од 5 дана од дана закључења уговора Општини достави регистровану бланко соло меницу, са клаузулом “без протеста”, потписану оргиналним потписом од стране овлашћеног лица за располагање средствима на рачуну, оверену, са копијом депо картона, копијом овереног ОП обрасца и листингом са сајта НБС као доказ да је меница регистрована и овлашћењем за попуну менице, на име гаранције за повраћај одобрених средстава, за случај настанка обавезе повраћаја средстава.

Менично овлашћење мора да гласи на износ одобрених средстава и да је са роком важења најмање 90 дана након истека рока

Предлог програма мора бити:

1) поднет на утврђеном обрасцу (Апликационом формулару-Образац 1), читко попуњен (откуцан иодштампан), фонтом ариал 10, без прореда. Једино дозвољено одступање је болд или италик, ако се нађе за потребно.

2) да је потпун, јасан, прецизан и садржи веродостојне податке;

3) да је поднет у прописаном року

Додатне информације се могу добити путем телефона: 061/645-87-78 или слањем електронске поште на zemunsport@gmail.com, или путем вебсајта www.omladinskisportskisavezzemuna.rs
У Земуну, 26.06.2022. годинеОдлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун
Правилник у области спорта
Одлука о измени одлуке у области спорта 2021.
ОССЗ Јавни позив за 2023
Упутство
Образац 1. – Предлог годишњих програма;
Образац 1.1. – Периодични извештај;
Образац 1.2. – Завршни извештај о реализацији програма;
Образац 4. – Пријава годишњег програма за општински ниво школског спорта
Образац 4.1. –Извештај о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 4.2. –Прилог уз образац извештаја о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 4.3. –Образац извештаја о утрошку средстава о реализованом програму школског спорта на општинском нивоу;
Образац 4.4. –Прилог уз образац извештаја о утрошку средстава за реализован програм школског спорта;
Образац 8-Изјава о партнерству
Одлука о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун
Одлука о измени одлуке о задовољавању потреба и интереса грађана у области спорта у Градској општини Земун
Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у Градској општини Земун